Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

Opłaty za przedszkole- zmiana przepisów, zmiana zasad !!!!!!!

Zasady zostały określone w  UCHWAŁE  NR XXVIII/180/17 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna Białostocka (zmiana- UCHWAŁA Nr XXX/195/17 z dnia 28 marca 2017r. – Dz. U poz. 1524)
1. Opłata za czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę,  w przypadku dzieci w wieku do lat 5.
Czas 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.

2. Opłata za żywienie:
-   5 zł -   za żywienie za dzień (3 posiłki)  w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej

3.  Rodzice/ prawni opiekunowie mogą skorzystać ze  zwolnienia  z opłat za  pobyt  dziecka w przedszkolu. Zasady dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i rodziców wychowujących czworo lub więcej dzieci.

4. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą skorzystać z  obniżenia o  50%  opłaty  za  pobyt  dziecka w przedszkolu w przypadku,  gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie  Gminy Czarna Białostocka, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, składającą się z rodziców (rodzica), posiadających na utrzymaniu troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku .


5. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg określonych w pkt 3 i 4 zobowiązany jest przedstawić  dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia i  zwrócić się do dyrektora przedszkola z prośbą o zwolnienie z opłaty (pisemny wniosek). W przypadku utraty powyższych uprawnień rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

6. Opłaty pobiera intendent -   w pokoju nr 2, zgodnie z poniższym harmonogramem:

HARMONOGRAM WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE- TERMINY PRACY KASY PRZEDSZKOLNEJ

MIESIĄC

DATA

GODZINY

Wrzesień 2017

11-15.09.2017

poniedziałki, wtorki - 9.30- 16.30
środa, czwartek, piątek
- 7.00- 14.00

Październik 2017

09-13.10.2017 płatność za wrzesień

Listopad 2017

06-10.11.2017

Grudzień 2017

11-15.12.2017

Styczeń 2018

08-12.01.2018

Luty 2018

05-10.02.2018

Marzec 2018

08-14.03.2018

Kwiecień 2018

09-13.04.2018

Maj 2018

07-12.05.2018

Czerwiec 2018

07-13.06.2018

Lipiec 2018

04-06.07.2018- płatność za czerwiec

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NA KONTO
Prosimy o wyszczególnienie na przelewie: za pobyt.... żywienie....
W przypadku uczęszczania rodzeństwa, prosimy o wyszczególnienie z podaniem imion dzieci np. KAROL-pobyt .... żywienie....; ZOSIA-pobyt .... żywienie....                

KONTO - 79102013320000150200374306
OPŁATY ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA NALEŻY REGULOWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA „Z DOŁU”, CZYLI ZA POPRZEDNI MIESIĄC (np. do 15 października  za wrzesień). Po 15 dniu miesiąca należy opłaty zwiększyć o ustawowe odsetki.

Odpisy w płatnościach za przedszkole- w związku ze zmianą sposobu naliczania odpłatności nie należy zgłaszać odpisów.
Podstawą do naliczenia opłat jest „rzeczywista" ilość dni (godzin) pobytu dziecka w przedszkolu.


Rodzice, którzy chcą otrzymywać dokładne informacje o wysokości opłat proszeni są o podanie intendentowi  (można zostawić w grupie dziecka) własnego adresu e-mail. Wówczas w pierwszych dniach miesiąca otrzymacie Państwo informację ile powinniście zapłacić.

BARDZO WAŻNE!!!!!
NALEŻY PILNOWAĆ TERMINOWOŚCI WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE. JEŚLI W TRAKCIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OPIEKUNOWIE UISZCZĄ DWUKROTNIE OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z POBYTEM DZIECKA W PRZEDSZKOLU PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA -DZIECKO ZOSTANIE WYPISANE Z ODDZIAŁU „CAŁODZIENNEGO”. W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC MOŻNA WÓWCZAS DZIECKO PRZENIEŚĆ DO GRUPY 5-GODZ.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego